OTVORITEV RAZSTAVE
Otvoritev razstave Trižanka
Hiša kulture, Pivka | 8. 9. | 19.00 
Otvoritev razstave Trižanka